Rekrutacja 2021/2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr   24 /2021
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 3  lutego 2021 r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szklony 2021/2022 klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubawka.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.04.2021r.
do 14.05.2021r.

od 04.06.2021r.
do 11.06.2021r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe2

od 17.05.21r.
do 21.05.21r.

od 14.06.21r.
do 18.06.21r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.05.21r.

23.06.2021r.

4.

Złożenie pisemnego potwierdzenia rodziców/opiekunów kandydata w kwestii przyjęcia do danej placówki

od 21.05.2021r.
do 28.05.2021r.

od 11.06.2021r.
do 30.07.2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

02.06.2021r.

27.08.2021r.

2 art. 150 ust. 7 - Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 (ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe Dz. U. z 2020 roku poz. 713), w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.