ZFŚS

Aktualizacja 11.03.2024 r.

Świadczenie socjalne finansowane z funduszu nie jest świadczeniem należnym i ma charakter uznaniowy. Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone odmownie nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek świadczenia  z tego tytułu w późniejszym terminie. Załatwione odmownie wnioski osób uprawnionych nie wymagają uzasadnienia, a decyzja pracodawcy jest ostateczna.

/Rozdział III § 4 ust.3

Regulaminu ZFŚS, co oznacza, że jeżeli uprawniony nie złoży wniosku o przyznanie pomocy w wyznaczonym terminie, to nie otrzyma świadczenia.

Terminy -

Dokumenty składamy w sekretariacie szkoły 

Oświadczenie o dochodach do końca kwietnia - wszyscy - zał. nr 1

Informacje o nauce dzieci pełnoletnich - do końca kwietnia i do końca października

Wniosek o pożyczkę mieszkaniową - na bieżąco cały rok - zał. nr 5

Zapomogi -wszyscy - na bieżąco cały rok - zał. nr 2

Wniosek o "wczasy po gruszą" z ZFŚS - do końca kwietnia - zał. nr 3

Wniosek o pomoc socjalną w okresie jesienno-zimowym - wszyscy - do końca października -  zał. nr 4

Załączniki 

Regulamin ZFŚS

załącznik nr 1 

Oświadczenie o dochodzie na członka rodziny osoby występującej o przyznanie świadczenia z ZFŚS

załącznik nr 2 

Wniosek o zapomogę/bezzwrotną pomoc finansową z ZFŚS

załącznik nr 3 

Wniosek o "wczasy pod gruszą" z ZFŚS 

załącznik nr 4 

Wniosek o pomoc socjalną z ZFŚS

załącznik nr 5 

Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

załącznik nr 6

Umowa pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

załącznik nr 7

RODO 1 - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 RODO (ZFŚS  CZŁONKOWIE FUNDUSZU, EMERYCI I RENCIŚCI) - nowe osoby

załącznik nr 8 

RODO 2 - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 14 UST. 1 i 2 RODO (PEŁNOLETNIE OSOBY POZOSTAJĄCE WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM Z WNIOSKODAWCĄ - ZFŚS) - nowe osoby