Świetlica Szkolna

Świetlica szkolna jest czynna w dni pracy szkoły w godzinach 7:30 do 16:00 dla uczniów dojeżdżających, uczniów, których rodzice pracują. W uzasadnionych przypadkach czas pracy świetlicy może ulec zmianie. W razie zaistnienia takiego przypadku rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni poprzez informację w formie pisemnej lub elektronicznej.

Zajęcia świetlicowo-opiekuńcze prowadzone są w klasach I-VIII szkoły podstawowej. Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy jest karta zgłoszenia dziecka  (wnioski do pobrania i złożenia w świetlicy u wychowawcy). Dziecko ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie,  lub osoba przez nich upoważniona. 

W przypadku gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, nie szanuje sprzętu i wyposażenia świetlicy, opuszcza bez zgody rodziców/opiekunów zajęcia świetlicowe zostaje wpisana uwaga do dziennika zajęć świetlicowych, lub zostają zgłoszeni do wychowawcy klasy, a w dalszej kolejności do dyrektora szkoły.


Wychowawcy Świetlicy w roku szkolnym 2019/2020:

  1. mgr Iwona Gamoń
  2. mgr Agnieszka Zielińska
  3. mgr Marianna Fryc-Wyrostek