Świetlica Szkolna

Świetlica szkolna jest czynna w dni pracy szkoły w godzinach 7:00 do 15.30  dla uczniów dojeżdżających oraz uczniów, których rodzice pracują. W uzasadnionych przypadkach czas pracy świetlicy może ulec zmianie. W razie zaistnienia takiego przypadku rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni poprzez informację w formie pisemnej lub elektronicznej.

Zajęcia świetlicowo-opiekuńcze prowadzone są w klasach I-VIII szkoły podstawowej. Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy jest karta zgłoszenia dziecka  (wnioski do pobrania i złożenia w świetlicy u wychowawcy).

W czasie pandemii obowiązują dodatkowe procedury.

Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy. Przy wejściu do świetlicy szkolnej uczeń ma obowiązek dezynfekcji rąk. Uczeń korzysta z własnych przyborów i nie udostępnia ich innym uczniom. W sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia organizowane będą na świeżym powietrzu. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. Uczniowie w świetlicy mogą spożywać posiłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny ( uczniowie nie dzielą się jedzeniem). Uczniowie mogą być odbierani przez rodziców/opiekunów lub osoby upoważnione po kontakcie telefonicznym nr telefonu: 757422116 w. 23

 

W przypadku, gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, nie szanuje sprzętu i wyposażenia świetlicy, opuszcza bez zgody rodziców/opiekunów zajęcia świetlicowe zostaje wpisana uwaga do dziennika zajęć świetlicowych lub zostają zgłoszeni do wychowawcy klasy, a w dalszej kolejności do dyrektora szkoły.

 


Wychowawcy Świetlicy w roku szkolnym 2023/2024:

  1. mgr Piotr Górny - przew. zespołu ds. świetlicy szkolnej 
  2. mgr Anna Głuchowska
  3. mgr Patrycja Wiśniowska
  4. mgr Marek Zieliński