Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności
Biuletynu Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chełmsku Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-06-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż ZS-P w Chełmsku Śląskim i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Waldemar Szwalec
 • E-mail: szwalec.waldemar@lubawka.eu
 • Telefon: (75) 74 22 116

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Lubawka
 • Adres: Plac Wolności 1
  58-420 Lubawka
 • E-mail: lubawka@lubawka.eu
 • Telefon: (75) 74 11 588

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • budynek usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych
 • budynek wyposażony w kilka wejść i wyjść
 • oznaczone wejścia i wyjścia ewakuacyjne
 • budynek wyposażony w dwie klatki schodowe
 • schody o odpowiednich szerokościach
 • drzwi do sal szkolnych o odpowiednich szerokościach
 • podjazd dla niepełnosprawnych od strony wejścia głównego z dostępem bezpośrednim do poziomu parteru
 • wejście i wyjście awaryjne od strony dachu
 • bezpośredni dojazd do wejścia głównego po pochylni
 • wszystkie otwory okienne bez krat
 • zamonotowane skrzynki z kluczami do drzwi awaryjnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zezwolenie na wejście z psem asystującym (przewodnikiem). W pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów.