Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Każdy uczeń poprzez udział w nim powinien poczuć się częścią szkolnej wspólnoty i uzyskać wpływ na rzeczywistość. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.


Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

7 września 2018 roku w szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz na Rzecznika Praw Ucznia. Spośród zgłoszonych kandydatur do składu samorządu w roku szkolnym 2018/2019 weszli uczniowie:

 • Maja Zdziebłko klasa 3a gimnazjum,
 • Gracjan Lickiewicz klasa 7a szkoły podstawowej,
 • Kacper Stawarz klasa 5b szkoły podstawowej,
 • Marcel Cofor klasa 3a gimnazjum,
 • Koryna Owsianka klasa 4b szkoły podstawowej,
 • Pascale Kolat klasa 3a gimnazjum,
 • Nikola Bieniek klasa 6a szkoły podstawowej,
 • Dominik Dworzyński klasa 5a szkoły podstawowej.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pan Marcin Sarzyński.

Rzecznikiem Praw Ucznia ponownie wybrana została Pani Alicja Sarzyńska.