Samorząd Uczniowski

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, 
którzy razem uczą się,
działają...,
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...,
żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności...
To nie tylko praca, ale i walka.. .
w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości"

Janusz Korczak

Samorząd uczniowski ma wymiar wymiaru instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Każdy uczeń poprzez udział, który miał uzyskać wpływ na falę osiągniętą i uzyskany na skutek pojawienia się. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za przyjęcie współodpowiedzialności promującej partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.


Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich szkołach lub placówkach, w kwestiach dotyczących realizacji praw umownych, takich jak:

  1. prawo do zapoznawania się z nauczaniem, z jego treścią, wymaga stawianych wymagań;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do życia szkolnego, zachowanie postępów proporcji międzyem szkolnym, rozwijania i rozwijania szkoły szkolnej;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: pani Zuzanna Biroś, pani Roksana Król. 

Rzecznikiem Praw Ucznia jest  Pan Piotr Górny .