Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski ma wymiar wymiaru instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Każdy uczeń poprzez udział, który miał uzyskać wpływ na falę osiągniętą i uzyskany na skutek pojawienia się. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za przyjęcie współodpowiedzialności promującej partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.


Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich szkołach lub placówkach, w kwestiach dotyczących realizacji praw umownych, takich jak:

  1. prawo do zapoznawania się z nauczaniem, z jego treścią, wymaga stawianych wymagań;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do życia szkolnego, zachowanie postępów proporcji międzyem szkolnym, rozwijania i rozwijania szkoły szkolnej;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: pani Agnieszka Zielińska, pan Marcin Szarzyński oraz pani Roksana Król 

Rzecznikiem Praw Ucznia jest  Pan Piotr Górny .