Rzecznik Praw Ucznia

FUNKCJĘ RZECZNIKAPRAW UCZNIA PEŁNI:

Robert Król


DYŻURY RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

Poniedziałek - Czwartek od 12:00 do 14:00
Piątek od 8:00 do 10:00


RZECZNIK PRAW UCZNIA

 • Udostępni ci regulamin szkolny, wyjaśni jego sens.
 • Wyjaśni, jakie masz prawa ucznia i obywatela, jak zrozumieć ich zapis.
 • Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 • Występuje w interesie indywidualnym jak i grupowym.

W przypadku naruszenia praw uczniowie zwracają się do (przy zachowaniu podanej kolejności):

 • Wychowawcy klasy
 • Pedagoga szkolnego
 • Rzecznika Praw Ucznia

Tryb postępowania w kwestiach spornych

uczeń-uczeń:

 • Zapoznanie się z opiną stron konfliktu
 • Podjecie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
 • Zasięgnięcie opinii pedagogoa szkolnego
 • W dalszym trybie postępowania zasięgnięcie opinii Rady Pedagogoicznej
 • Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły

uczeń-nauczyciel:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 • Podjecie mediacji ze stronami
 • Zasiegnięcie opinii pedagoga szkolnego
 • Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie

 Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności

 • Znajomość Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka
 • Interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach
 • Kontrola realizacji i rozwiązywanie spraw spornych

 Prawa ucznia określone są w nastepujących dokumentach

 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120 poz. 526, 527).
 • Statut ośmioletniej szkoły podstawowej.