Rekrutacja 2022/2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12 /2022
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 7 lutego 2022 r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szklony 2022/2023 klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Lubawka.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 04.04.2021r.
do 15.05.2021r.

 

 

od 06.06.2021r.

do 13.06.2021r

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe2

 

 

 

 

od 18.05.21r.

do 22.05.21r.

 

 

 

 

od 14.06.21r.

do 20.06.21r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

25.05.21r.

 

 

24.06.2021r.

4.

Złożenie pisemnego potwierdzenia rodziców/opiekunów kandydata w kwestii przyjęcia do danej placówki

 

od 25.05.2021r.

do 29.05.2021r.

 

od 01.07.2021r.

do 29.07.2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

03.06.2021r.

 

26.08.2021r.

 

2art. 150 ust. 7 - Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 (ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe Dz. U. z 2021 roku poz. 1082), w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.